Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 EURO na

dostawę urządzeń multimedialnych, sprzętu komputerowego wyposażenia i oprogramowania TIK oraz dostęp do platform e-learningowych, dla 5 szkół z terenu Gminy Kolbud

w ramach projektu: „Cztery razy K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

 numer sprawy: ZP.271.7.2017

dokumentacja postępowania do pobrania, znajduje się pod linkiem: 

 

http://ugkolbudy.bip.org.pl/?tree=908,%20%20Przetarg%20nieograniczony%20o%20warto%C5%9Bci%20poni%C5%BCej%20209%20000%20EURO%20%20na%20dostaw%C4%99%20urz%C4%85dze%C5%84%20multimedialnych,%20sprz%C4%99tu%20komputerowego%20wyposa%C5%BCenia%20i%20%20oprogramowania%20TIK%20oraz%20dost%C4%99p%20do%20platform%20e-learningowych,%20dla%205%20szk%C3%B3%C5%82%20%20z%20terenu%20Gminy%20Kolbudy