Regulamin Kąpieliska Gminnego w Kolbudach, ul. Ważnego 3

 1. Kąpieliskiem zarządza Urząd Gminy w Kolbudach.
 2. Kąpielisko w sezonie jest otwarte codziennie od 10:00 do 18:00.
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką własnego ratownika – opiekuna.
 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia , podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze z napisem na koszulce RATOWNIK.
 8. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 10. Osobom korzystającym z kąpieliska nie wolno:

a) Przekraczać granic stref:

- liny białe – brodzik
- liny żółte – strefa dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,5m,
- liny czerwone – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 3m,

b) Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika:

- flaga biała – kąpiel dozwolona
- flaga czerwona – kąpiel zabroniona

c) Niszczyć urządzeń, sprzętu kąpieliska, znaków i tablic,

d) Stwarzać zagrożeń bezpieczeństwa, wszczynać fałszywych alarmów,

e) Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób w szczególności:

- popychać i wyrzucać inne osoby do wody,
- przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
- zanieczyszczać terenu kąpieliska.

 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Osoby niszczące na uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. W pobliżu kąpieliska czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.
 5. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na podstawie osobnej opłaty i zgodnie z regulaminem wypożyczalni.
 6. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 7. Zabrania się wjeżdżania w obszar plaży i kąpieliska jednośladami oraz innymi pojazdami.
 8. Parkowanie Pojazdów mechanicznych i innych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

pdf Profil wody w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach (3.61 MB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-06-26 (438 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-07-15 (1.74 MB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-07-19 (730 KB)

pdf Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku (1.84 MB)