Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem Z-1 (obowiązuje od 1-05-2020 r.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni