Działalność gospodarcza

CEIDG 1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

CEIDG POPR

CEIDG RD

CEIDG MW

CEIDG RB

CEIDG PN

CEIDG SC

CEIDG ZS

 

Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wzór pełnomocnictwa

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego ilości osób zameldowanych w lokalu

Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o udostępnieni danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Objaśnienia do wniosku

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie dokumentu elektronicznego

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców