Rada Gminy Kolbudy przyjęła dwie uchwały obejmujące swym zakresem utrzymanie porządku w gminie oraz odbiór odpadów komunalnych. Jedną z najistotniejszych zmian, która powinna zacząć obowiązywać jeszcze w wakacje, będzie likwidacja punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Rozwiązania zawarte w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy wprowadzają selektywną zbiórkę odpadów u źródła i ich odbiór spod posesji lub z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, że segregowanie i składowanie odpadów papierowych, szklanych czy metali razem tworzywami sztucznymi oraz opakowaniami wielomateriałowymi odbywało się będzie na terenie posesji lub miejscu gromadzenia odpadów. Wyselekcjonowane odpady trafią do worków lub pojemników dostarczonych przez firmę odpowiedzialną za utrzymanie czystości.

- Nowe rozwiązania powinny być korzystne dla naszych mieszkańców – mówi Krzysztof Hypki, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy. – Teraz wszystkie odpady odbierane będą spod posesji, czyli bezpośrednio od mieszkańców. Przygotowując projekty uchwał uwzględniliśmy uwagi, które nam zgłaszano. Wiele osób, które się z nami kontaktowały, skarżyło się na bałagan panujący wokół punktów selektywnej zbiórki.

Do pojemników na szkło, papier i plastik wielokrotnie trafiają dziś rozmaite odpady. Przy kontenerach często pozostawiane są stare opony, styropian, odpady budowlane czy nawet meble.

- Walka z tego rodzaju procederem jest trudna i niezwykle czasochłonna – mówi wójt Leszek Grombala. - Nawet korzystanie z tzw. fotopułapek, po które sięgnęła gmin,  nie rozwiązuje skutecznie problemu. Punkty selektywnej zbiórki przez niektórych traktowane są jak wysypiska śmieci, niestety często zlokalizowane w centralnych punktach wsi. Dzięki nowym rozwiązaniom w naszej gminie straszyć przestaną przepełnione wszelkiego pochodzenia odpadami pojemniki, które pod osłoną nocy napełniały się w zastraszającym tempie. Nie ma sensu ustawianie w miejscach publicznych pojemników na papier czy plastik, do których nieodpowiedzialne osoby wrzucają wełnę mineralną, styropian czy inne, nie zawsze bezpieczne, odpady.

Właściciele posesji, tak jak dotychczas, otrzymywać będą pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki. Odbiór odpadów mieszanych, suchych i mokrych z zabudowy jednorodzinnej odbywał się będzie nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a tektury szkła i tworzyw sztucznych nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku zabudowy wielorodzinnej i miejsc gromadzenia odpadów terminy odbiorów będą o połowę krótsze.

Nowością będzie również uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego oddać można nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe. PSZOK dla Gminy Kolbudy zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Dodatkowo odpady tego rodzaju odbierane będą nie rzadziej niż cztery razy w roku w systemie objazdowym.

Regulacje, o których mowa wynikają z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy oraz Ustawy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wniesioną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obie uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem niektórych zapisów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017.

Kiedy punkty selektywnej zbiórki odpadów znikną z ulic Gminy Kolbudy? Zmiany dotyczące zasad odbioru selekcjonowanych odpadów powinny nastąpić po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie firmy, która odbierała będzie odpady komunalne. Wykonawcę usługi powinniśmy poznać w wakacje.