Władze Gminy Kolbudy nie planują w najbliższych miesiącach zmiany cen wody oraz kosztów odprowadzania ścieków. Kwoty, jakie płacą obecnie z tego tytułu nasi mieszkańcy, powinny pozostać bez zmian przynajmniej do końca 2018 roku.

Rada Gminy Kolbudy podjęła właśnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kolbudy oraz ustalenie wysokości dopłat do taryf. Radni jednogłośnie zaakceptowali stawki przedstawione przez spółkę „Reknica”.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych w Gminie Kolbudy nadal wynosić będzie 3,64 zł netto/m3. Natomiast stawka opłaty abonamentowej wyniesie 6,00 zł netto/odbiorcę/okres rozliczeniowy.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków nadal wynosić będzie 6,77 zł netto/m3. Odbiorcy rozliczający się na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zapłacą opłatę abonamentową w wysokości netto 3,00 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy.

Podjęta przez Radę Gminy Kolbudy uchwała wprowadza dopłatę dla odbiorców usług świadczonych przez spółkę „Reknica” w wysokości 0,28 zł netto do 1 m3 dostarczanej wody oraz 0,15 zł netto do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Należy odnotować, że ustalona dopłata nie jest formą dotowania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, lecz ma na celu zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług z terenu Gminy Kolbudy.

- Zgodnie z przyjętą uchwałą wysokość opłat za wodę i ścieki pozostaje na dotychczasowym poziomie przynajmniej do końca przyszłego roku – mówi wójt Leszek Grombala. – Mógłbym dziś zapewnić naszych mieszkańców, że we wskazanym okresie nie zapłacą za te usługi ani grosza więcej, gdyby nie pewien istotny fakt. Wpływ na wysokość opłat może mieć tzw. Prawo wodne. Na podstawie tych przepisów powstała spółka Wody Polskie. Będzie ona odpowiadać za regulowanie cen w całym kraju. W praktyce samorządy przestają więc mieć jakąkolwiek kontrolę nad polityką cenową wody. Mam jednak nadzieję, że moje obawy są przedwczesne i nasi mieszkańcy nie odczują nowych regulacji prawnych na swoich kieszeniach.

Na terenie Gminy Kolbudy z usług wodociągowych korzysta 98 procent ludności, z wyjątkiem kilku gospodarstw zaopatrujących się w wodę z własnych studni gospodarskich. Usługa odprowadzania ścieków świadczona jest na rzecz około 94 procent mieszkańców. W kilku miejscowościach spółka „Reknica” dokonuje szczątkowych wywozów nieczystości płynnych z szamb.