Blisko 38,5 miliona złotych przeznaczy Gmina Kolbudy na realizację inwestycji w roku 2018. Znaczna część tej kwoty wykorzystana zostanie na budowę oraz modernizację dróg i chodników. Na te zadania w budżecie przewidziano ponad 11 milionów złotych. Podobnie, jak przed rokiem lwia część budżetowych środków przeznaczona zostanie na rozbudowę infrastruktury oświatowej. Na ten cel samorząd planuje wydać blisko 22,5 miliona złotych.

Poddany pod głosowanie Rady Gminy Kolbudy projekt budżetu zyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

„…W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowo przedstawiono wydatki budżetowe do realizacji w 2018 roku. Ponadto w przedłożonym dokumencie przedstawiono szczegółowe objaśnienia do zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a także zaprezentowano zadania do realizacji w 2018 roku…” – czytamy w uchwale składu orzekającego RIO.

Za przyjęciem budżetu opowiedziało się ośmiu radnych. Przeciwko zagłosowali natomiast radni opozycji.

Wójt Leszek Grombala podziękował wszystkim, którzy pracowali nad przyjętym właśnie planem wydatków i dochodów oraz podkreślił, że uchwalanie budżetu to zawsze szczególna chwila. Towarzyszy jej pewien niedosyt, gdyż chciałoby się aby było więcej i lepiej.

- Ten rok jest szczególny dla budżetu – powiedział chwilę po głosowaniu wójt Leszek Grombala. – Jak Państwo widzicie jest on bardzo ambitny. Myślę, że od nas wszystkich zależy jak zostanie zrealizowany. Zadań inwestycyjnych jest bez liku. Oczywiście można dyskutować nad ważnością tych zamierzeń w poszczególnych sołectwach. Dla mieszkańców każde zadanie inwestycyjne jest jednak ważne. Każdy metr kwadratowy chodnika, drogi, odwodnienia czy wielu innych przedsięwzięć to sukces. Dla nas to ogromna satysfakcja, że powolutku i bez histerii realizujemy zadania, dzięki którym nasza gmina oceniana jest jako jedna z lepiej plasujących się na mapie ekonomicznej Polski. Wszystkim nam i mieszkańcom życzę dobrej realizacji tego budżetu.

Dzięki obligacjom gmina zbuduje więcej

Według finansowych założeń na rok 2018 dochody określone w uchwale wynoszą 106 065 487 złotych. Po stronie wydatków zapisano z kolei sumę 129 520 493 złotych.

Aby sprostać oczekiwaniom lokalnej społeczności, w dążeniu do realizacji potrzeb szereg miast i gmin nie waha się zaciągać kredytów. Gmina Kolbudy zdecydowała się na emisję obligacji na kwotę 22 349 006 zł, dzięki którym możliwa będzie realizacja większej liczby, oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć inwestycyjnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa, która analizowała projekt budżetu podkreśliła w swojej opinii, że planowany sposób pokrycia deficytu przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych jest zgodny z prawem.

Na infrastrukturę oświatową niemal 22,5 mln złotych

Podobnie jak przed rokiem, największą - bo wynoszącą niemal 22,5 miliona złotych - kwotę planuje się przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury oświatowej. Aż 20 milionów złotych to suma, która zasili budowę Szkoły Podstawowej w Kowalach. Przewiduje się również modernizację budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach oraz szkoły w Buszkowach. W budżecie zaplanowano ponadto środki, które przeznaczone zostaną na budowę krytej pływalni w Kolbudach. W pierwszej fazie będzie to kwota 1 870 000 złotych, co powinno wystarczyć na wybudowanie stanu „0”.

- Jak widać spora część środków finansowych zaplanowanych w budżecie na ten rok wydatkowana będzie w Sołectwie Kowale. Trudno mi więc zrozumieć logikę działania radnych opozycji, a zwłaszcza reprezentujących interesy mieszkańców tej właśnie miejscowości, którzy zagłosowali przeciwko budżetowi – mówi wójt Leszek Grombala, odnosząc się do wyników głosowania.

Gminne drogi i chodniki budowane lub modernizowane za ponad 11,1 mln

Nie jest tajemnicą, że dla wielu mieszkańców najcenniejsze inwestycje stanowią te przedsięwzięcia, z których każdego dnia korzystamy wszyscy. Chodzi oczywiście o drogi gminne i chodniki. Najważniejsze z zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć drogowych to realizacja drugiego etapu odcinka Kowale – Otomin, a także inwestycje w Jankowie. Budowa ulicy Podgórnej, modernizacja ulicy Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, to jedno z ważniejszych zadań. Jednym z przedsięwzięć, na które z utęsknieniem czekają zwłaszcza mieszkańcy Bielkowa i Bielkówka jest realizacja ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej łączącej oba sołectwa. W Bielkowie zmodernizowana zostanie ponadto ulica Rolnicza. Prace związane z budową lub poprawą jakości dróg i chodników – w mniejszym lub większym zakresie - prowadzone będą we wszystkich sołectwach. Łącznie na program budowy i modernizacji infrastruktury transportowej zaplanowano w tym roku 11 119 000 złotych.

Oświetlenie dróg i ulic

Wiele wniosków kierowanych do Urzędu Gminy Kolbudy dotyczy oświetlenia gminnych ulic. Na ten cel w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 754 500 złotych. Nowe lampy zainstalowane zostaną m.in. Pręgowie, Bąkowie, Kolbudach, Czapielsku, Buszkowach czy Bielkówku.

Blisko pół miliona złotych to suma, którą planuje się wydatkować na rozbudowę infrastruktury służącej aktywnym formom wypoczynku. Środki przeznaczone zostaną m.in. na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, boisk oraz tworzenie i doposażanie placów zabaw. W budżecie ujęto również koszty związane z przebudową i rozbudową budynku przy stadionie w Kolbudach.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła Joanna Krefta, która została powołana przez Radę Gminy Kolbudy na funkcję Skarbnika Gminy Kolbudy.

Wkrótce opublikujemy treść uchwały budżetowej na rok 2018, do której załącznik stanowi lista planowanych na bieżący rok inwestycji.

Budżet Gminy Kolbudy na 2018 rok