Rada Gminy Kolbudy jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Kowalach oraz utworzenia publicznego przedszkola w tej samej miejscowości. Ustalono również obwody, których mieszkańcy od 1 września br. uczęszczać będą do budowanej przez trzy samorządy szkoły. Dla Gminy Kolbudy obwodem będą sołectwa Kowale oraz Otomin.

Zgodnie z projektem, budowana w Kowalach szkoła przeznaczona będzie dla 650 uczniów, z możliwością prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym. Pierwotnie w szkole przy ulicy Apollina 7 kształcić się mieli uczniowie klas I-VI. Planowano też utworzenie 125 miejsc dla przedszkolaków z wszystkich trzech gmin partycypujących w realizacji przedsięwzięcia. Wiadomo już, że w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów szkoła w Kowalach będzie placówką ośmioklasową. Chociaż obiekt powstaje na mocy porozumienia między trzema gminami, to organem prowadzącym nowej szkoły będzie Gmina Kolbudy.

Na razie uczniowie z sołectw Kowale i Otomin

W przyjętej przez radnych uchwale wskazano, że dla Gminy Kolbudy obwodem, z którego uczniowie będą musieli (jeżeli wyrażą taką wolę) zostać przyjęci przez dyrekcję do nowej placówki będą sołectwa Kowale i Otomin. W granicach obwodu, przynajmniej na razie, nie znalazło się sołectwo Jankowo Gdańskie. O tym czy jego mieszkańcy również będą mogli podjąć naukę w nowej placówce przekonamy się późną wiosną. Wówczas znane powinny być już, przynajmniej przybliżone, dane na temat liczby mieszkańców sołectw Kowale i Otomin, którzy zadeklarują chęć kontynuowania nauki w szkole w Kowalach. Jeżeli okaże się, że zainteresowanie jest mniejsze od dziś prognozowanego, możliwa będzie zmiana granic obwodu. Radni zadeklarowali, że wrócą do tematu wiosną. Dlaczego do obwodu wpisano Otomin, a nie znacznie bliżej położone Jankowo? Obecnie młodzi mieszkańcy  Otomina uczęszczają do pobliskich szkół na terenie Gdańska. W związku z budową nowej placówki w Kowalach Miasto Gdańsk może jednak zaprzestać przyjmowania naszych uczniów do swoich szkół.

- Wokół granic obwodów próbuje się w tej chwili wywoływać niepotrzebne zamieszanie – mówi wójt Leszek Grombala. – Jest duża szansa, że w szkole znajdzie się miejsce również dla uczniów z Jankowa. Z sygnałów, które do mnie docierają wynika zresztą, że chętnych z tej miejscowości nie będzie zbyt wielu. Nawet radny z Jankowa Gdańskiego wstrzymał się od głosu, gdy procedowano wniosek o wpisanie tego sołectwa do obwodu już dziś. Co ciekawe o tym, że Jankowo Gdańskie nie znalazło się w granicach okręgu więcej mówi się w innych miejscowościach niż w samym Jankowie, z którego uczniowie uczęszczają obecnie do szkoły w Kolbudach. Tymczasem mieszkańcy Otomina mogą mieć problem, gdy Gdańsk odmówi przyjmowania naszych dzieci. Właśnie ten fakt jest głównym powodem, dla którego to Otomin znalazł się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kowalach.

Więcej o problemie pisaliśmy tu:

http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/3414-co-z-obwodami-dla-szkoly-podstawowej-w-kowalach

Gminne przedszkole przy Placu Świętej Kingi 1

Podczas sesji Rady Gminy Kolbudy przyjęto również uchwałę, która poniekąd ma związek z budową szkoły. Chodzi o akt prawa miejscowego w sprawie utworzenia - pierwszego w Kowalach - publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym będzie Gmina Kolbudy.  Mieścić się ono będzie pod adresem Plac Świętej Kingi 1. Powstanie tam dwuoddziałowa placówka, która zapewni miejsca dla pięćdziesięciorga dzieci. Przedszkole czynne będzie w godzinach 6.00 – 17.00. Bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane będzie w godzinach 8.00 – 13.00.

- Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie są znacznie większe – mówi wójt Leszek Grombala. – Utworzenie tej placówki ma przede wszystkim zrekompensować brak oddziałów przedszkolnych w budowanej właśnie szkole. Pierwotnie dla przedszkolaków planowano tam utworzyć 125 miejsc. Reforma oświaty i powrót do ośmioklasowych podstawówek zmusiły jednak nas do korekty planów. Pamiętajmy, że dzieląc tych 125 miejsc na trzy samorządy budujące szkołę uzyskalibyśmy mniej niż 50 miejsc. Uważam, że przedszkole w innej, ale bardzo bliskiej lokalizacji nie jest złym rozwiązaniem.

W uzasadnieniu uchwały o utworzeniu placówki czytamy m.in., że jej utworzenie podyktowane jest brakiem publicznego przedszkola w Kowalach. Potrzebę uzasadnia również fakt, że z dniem 1 września br. w Kowalach funkcjonować zacznie ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Nowe przedszkole umożliwi dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego wychowania przedszkolnego realizację tego obowiązku blisko swojego miejsca zamieszkania.

Zarówno w przypadku Szkoły Podstawowej, jak i przedszkola w Kowalach organ prowadzący, czyli Gmina Kolbudy, zobowiązuje się do wyposażenia placówek w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w statutach. W przypadku przedszkola środki w całości pochodzić będą z budżetu naszej gminy. W przypadku szkoły nasz samorząd - oprócz przekazania własnych środków - otrzyma dotację celową udzieloną przez pozostałych partnerów, czyli Gminę Miasta Gdańska i Gminę Pruszcz Gdański.

Ogłoszono konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach

W tym samym dniu, w którym przyjęto uchwałę o utworzeniu Szkoły Podstawowej w Kowalach (tj. 30 stycznia br.) Wójt Gminy Kolbudy wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki. Oferty należy składać do 13 lutego br. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/zarzadzenie_konkurs_na_dyrektora_-_szkola_kowale.pdf