Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na stanowiska niepedagogiczne do pracy w Szkole Podstawowej w Kowalach przy ulicy Apollina 7.

Wnioski przyjmowane będą do poniedziałku 14 maja br. Pełna treść ogłoszeń pod tekstem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na następujących stanowiskach:

  • Referent ds. administracyjno – gospodarczych
  • Referent ds. uczniowskich
  • Referent
  • Kierownik gospodarczy
  • Sekretarz szkoły
  • Stanowiska obsługi (szatniarka, woźne, sprzątaczki, dozorca/portier, pomoc nauczyciela)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu ) na adres : Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 80-050 Kolbudy w terminie do 14 maja 2018 roku. Biuro podawcze czynne w godzinach pracy urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.