Ogłoszenie o przetargach Wójta Gminy Kolbudy

Ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbudy

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości

Postąpienie minimalne

Cena wywoławcza w złotych

Nr działki

Położenie

Obręb geodezyjny

Pow. w m²

Nr KW

1

266/20

Bąkowo

Lublewo Gdańskie

26718

GD1G/00079889/2

niezabudowana

-działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę usługową,

20.000,00

1.664.000,00

2

266/22

Bąkowo

Lublewo Gdańskie

71636

GD1G/00079889/2

niezabudowana

-działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę usługową z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

45.000,00

4.342.000,00


Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 30-08-2018r.o godz. 1000  oddzielnie dla każdej nieruchomości według kolejności podanej w powyższym ogłoszeniu w sali 101 w budynku Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy Staromłyńskiej 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 27-08-2018r. na konto Urzędu Gminy Kolbudy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/Kolbudy Nr Rachunku: 19-8335-0003-0114-8887-2000-0013.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy p. 216. tel. (0-58) 691-05-46.