OGŁOSZENIE
 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALACH,

ul. Apollina 7


Stanowiska pedagogiczne:

 • nauczyciel języka polskiego- 1 etat
 • nauczyciel języka angielskiego- 1 etat
 • nauczyciel języka kaszubskiego- 1 etat
 • nauczyciel matematyki- 2 etaty
 • nauczyciel informatyki- 2 etaty
 • nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej- 3 etaty
 • nauczyciel świetlicy-5 etatów
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- 3 etaty
 • nauczyciel pedagog specjalny- 2 etaty
 • nauczyciel plastyki- 1 etat


Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca nauczycieli do pracy  w Szkole Podstawowej w Kowalach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach od poniedziałku  06 sierpnia 2018 r. do piątku 10 sierpnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru  na stanowisko nauczyciela (podać przedmiot lub specjalność) – Szkoła Podstawowa w Kowalach”.

Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy w dniu  13 sierpnia 2018 r.


Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 14,16,17 sierpnia 2018 r.


Oferty osób przystępujących do rekrutacji powinny zawierać:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy;
 2. CV ze zdjęciem, zawierające w szczególności informację o:
  -   przebiegu pracy zawodowej,
  -   stażu pracy pedagogicznej,
  -   wymaganych kwalifikacjach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U., z 2017 r., poz. 1575),
   -  dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach  (studia podyplomowe, kursy, szkolenia)       
  -   miejscu zamieszkania (adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail).
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji.
 4. oświadczenie:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000)”.

 

Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz staż pracy potierdza kandydat za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.  

Rekrutacja obejmuje:  przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych, postępowanie sprawdzające w tym również rozmowę  kwalifikacyjną, podjęcie decyzji o zatrudnieniu.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:
http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/3647-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy-2

Stanowiska niepedagogiczne- pracowników obsługi:      

 • robotnik do pracy lekkiej – 4  etaty
 • dozorca- 1 etat,
 • pomoc nauczyciela- 3 etaty

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca pracowników obsługi do pracy w Szkole Podstawowej w Kowalach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach od poniedziałku  06 sierpnia 2018 r. do piątku 10 sierpnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy  lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru  na stanowisko pracowników obsługi  (podać nazwę stanowiska) – Szkoła Podstawowa w Kowalach”.


Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy w dniu  13 sierpnia 2018 r.

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 14,16,17 sierpnia 2018 r.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe

Warunki pracy:

 • możliwa praca na dwie zmiany

Oferty osób przystępujących do rekrutacji powinny zawierać:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy;
 2. życiorys (CV);
 3. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6.  kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy;
 7. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Z ustawą z dnia 10.05.2018 r.. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000)”.

 

Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz staż pracy potwierdza kandydat za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Rekrutacja obejmuje:  przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych, postępowanie sprawdzające w tym również rozmowę kwalifikacyjną, podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:
http://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/3647-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy-2