Powołanie nowych komisji, ustalenie ich składów oraz sprawy budżetowe zdominowały drugie posiedzenie Rady Gminy Kolbudy VIII kadencji 2018-2023. W przypadku wszystkich procedowanych we wtorek 27 listopada uchwał piętnastoosobowa rada była jednomyślna.

W trakcie drugiej po wyborach samorządowych sesji powołano Komisję skarg, wniosków i petycji. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. rozpatrywanie skarg na działania Wójta Gminy Kolbudy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych do Rady Gminy Kolbudy. W skład komisji weszli: Wiesław Rusiecki , Andrzej Klimek i Stanisław Krzysztof Patyk.

Rada Gminy Kolbudy powołała również Komisję rewizyjną, za pośrednictwem której organ uchwałodawczy gminy kontroluje działalność wójta, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy. W bieżącej kadencji 2018-2023 tworzyć ją będą: Marek Rosa, Wiesław Rusiecki i Stanisław Krzysztof Patyk.

W skład nowej Komisji Statutowej wejdą natomiast: Wiesław Rusiecki, Andrzej Sosiński , Katarzyna Podhajska - Średniawa i Emilia Jóźwik.

Powołano również Komisje Stałe Rady Gminy Kolbudy. W bieżącej kadencji będą to Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki (w jej składzie znajdzie się aż trzynastu radnych) oraz Komisja Spraw Obywatelskich (będzie liczyć dziesięciu członków).

Pierwsze powiedzenia nowo powołanych komisji zaplanowano w terminach 3 i 4 grudnia. Wówczas wybrani zostaną ich przewodniczący.

Rada Gminy Kolbudy podjęła również uchwałę w sprawie emisji w 2017 i 2018 roku obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wprowadzona zmiana pozwoli na emisję siedmiu - z zakładanych pierwotnie dziesięciu serii - przy założeniu, że terminy ich wykupu ustalone zostaną z uwzględnieniem najbardziej korzystnego dla budżetu wariantu.

- Jeżeli uda się znaleźć oszczędności w budżecie, to może uda się nam wyemitować tylko sześć pakietów obligacji - mówił wójt Andrzej Chruścicki. - Oczywiście zależy mi, aby tych emisji było jak najmniej.

Rada dokonała również zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz korekty w budżecie Gminy Kolbudy na 2018 rok.

Wszystkie procedowane podczas sesji uchwały zostały przyjęte jednogłośnie w obecności wszystkich piętnastu radnych. Na tę jednomyślność zwrócił uwagę wójt Andrzej Chruścicki, który na zakończenie obrad podziękował wszystkim członkom Rady Gminy Kolbudy.