Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kolbudy za rok 2018” oraz absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy za rok 2018 zdominowały ostatnią przed wakacjami Sesję Rady Gminy Kolbudy. Organ uchwałodawczy naszego samorządu procedował też uchwałę ws. wotum zaufania dla Wójta Gminy Kolbudy. Głosowanie przeprowadzono bezpośrednio po debacie na temat Raportu. Zarówno w przypadku głosowania nad wotum zaufania, jak i absolutorium radni byli jednomyślni w swojej ocenie i zagłosowali za przyjęciem uchwał.

Raport o stanie gminy jest dokumentem, który od bieżącego roku mają obowiązek publikować wszystkie samorządy. To nowy mechanizm odpowiedzialności politycznej organu wykonawczego - w tym przypadku Wójta - przed Radą. Termin złożenia i opublikowania raportu w Biuletynie Informacji Publicznej upływa 31 maja. Przedstawione opracowanie w większości dotyczy okresu sprawowania władzy przez jego poprzednika. Sprawozdanie obejmuje bowiem okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Przypomnijmy, że Andrzej Chruścicki objął obowiązki 19 listopada 2018 roku. W imieniu Wójta „Raport o stanie Gminy Kolbudy za rok 2018” zreferował podczas sesji jego zastępca Wojciech Sosnowski. Po rozpatrzeniu zaprezentowanego dokumentu Rada Gminy Kolbudy udzieliła jednogłośnie wotum zaufania wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu.

- Podoba mi się ten raport - powiedział radny Wiesław Rusiecki. - Wynika z niego, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. W opracowaniu pokazujemy rzeczy, którymi możemy się chwalić.

W podobnym tonie wypowiadali się również inni radni.

Raport został opracowany zgodnie z instrukcjami udzielanymi na szkoleniach dla samorządów - mówił radny Stanisław Patyk. - Jest czytelny, zwięzły i przejrzysty.

Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy przypomniała jednak, że mimo wielu cennych inicjatyw zrealizowanych w roku 2018 nie możemy zapominać o zadłużeniu gminy.

- Wójt przedstawił miniony rok w pozytywnym aspekcie - mówiła przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik. - Poprzedni rok nie był jednak taki różowy, co pokazuje zadłużenie. W raporcie nie wykazujemy jednak tylko błędów. Było dużo dobrych rzeczy, którymi się chwalimy.

Do kwestii zadłużenia odniósł się również podczas sesji wójt Andrzej Chruścicki, który zwrócił uwagę, że pierwsze tygodnie po objęciu stanowiska poświęcił na poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą poprawić sytuację finansową samorządu.

- Raport przedstawia stan gminy na koniec 2018 roku - powiedział podsumowując debatę wójt Andrzej Chruścicki. - Chciałbym zwrócić uwagę, że w minionym roku zgodnie z uchwałą budżetową zadłużenie miało wzrosnąć do poziomu ponad 43 mln złotych. Rok udało się nam jednak zamknąć z długiem wynoszącym 34,7 mln zł. To coś, czym mogę się pochwalić. Chciałem uchronić gminę przed kłopotami w przyszłych latach. W tym roku nie planujemy emisji obligacji. Musimy kontrolować zadłużenie.

TREŚĆ RAPORTU O STANIE GMINY KOLBUDY W ROKU 2018

Kolejnym punktem w porządku obrad X sesji było  procedowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy za rok 2018. Przed głosowaniem radni zapoznali się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji budżetu w ubiegłym roku. Przeanalizowano m.in. sprawozdanie finansowe oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Pod uwagę wzięto informację o stanie majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz opinię Komisji Rewizyjnej. Również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- Dziękuję za jednomyślne absolutorium - mówił wójt Andrzej Chruścicki. - Przede wszystkim podziękowania należą się wszystkim pracownikom merytorycznym urzędu, ale również sołtysom. To wy cały rok pracowaliście na sukces jakim jest absolutorium. Ja w roku 2018 sprawowałem urząd wójta 1,5 miesiąca. Państwo radni, jest mi niezmiernie miło, że mimo różnych poglądów byliście jednomyślni. Mam nadzieję, że za rok będziecie mogli zagłosować podobnie.

Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta.

Podsumowując ostatnią przed wakacjami sesję Rady Gminy Kolbudy trudno nie wspomnieć o jeszcze jednej, głosowanej tego dnia uchwale. Choć jej przyjęcie było tylko formalnością, podjęta decyzja zamyka pewien rozdział w historii gminnego szkolnictwa. Od 1 września 2019 roku dotychczasowy Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego zmieni nazwę na Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. W jego skład wejdą Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach wraz z podporządkowaną jej Szkołą Filialną z oddziałami przedszkolnymi w Buszkowach oraz Przedszkole w Kolbudach. Zmiana nazwy nie będzie miała wpływu na zatrudnianie nauczycieli.