W roku 2020 nasze sołectwa będą mogły wydać w sumie 715 644, 84 zł. Tyle bowiem wyniesie wysokość funduszu sołeckiego Gminy Kolbudy. Będzie to kwota o blisko 51 tysięcy złotych wyższa od tej, którą mają do dyspozycji sołtysi w roku bieżącym. Decyzja o przeznaczeniu środków podjęta zostanie z udziałem mieszkańców podczas wrześniowych zebrań sołeckich.

Od ponad 1,5 tysiąca złotych do ponad 10,5 tysiąca złotych więcej będą mieli w przyszłym roku do dyspozycji sołtysi poszczególnych wsi Gminy Kolbudy. Tak wynika z obliczeń dokonanych zgodnie z wytycznymi ustawy o funduszu sołeckim. W przypadku ośmiu sołectw wysokość funduszu wzrośnie o blisko 3,5 tysiąca złotych.

Od czego zależy wysokość kwoty, która trafia do danego sołectwa? Przy dokonywaniu obliczeń pod uwagę bierze się m.in. liczbę mieszkańców danego sołectwa oraz wykonanie dochodów bieżących gminy, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim środki z tego źródła mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z przyznanych środków sołectwo może np. wyremontować plac zabaw, zamontować oświetlenie, naprawić zniszczony chodnik lub drogę czy zadbać o tereny zielone. Środki często przeznaczane są też na przedsięwzięcia służące integracji mieszkańców, jak np. festyny wiejskie.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Wójta wniosku. Te przyjmowane są do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy. Wniosek taki musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Lp. sołectwo Lm F soł. 2020 F soł. 2019 różnica
1 Babidół-Nowiny 231 25 423,91 23 825,07 1 598,84
2 Bąkowo 817 58 988,20 55 314,15 3 674,05
3 Bielkówko 1073 58 988,20 55 536,30 3 451,90
4 Bielkowo 288 28 786,24 26 657,42 2 128,82
5 Buszkowy 582 46 128,77 43 707,07 2 421,70
6 Czapielsk 512 41 999,60 31 489,08 10 510,52
7 Jankowo Gdańskie 875 58 988,20 55 536,30 3 451,90
8 Kolbudy 3638 58 988,20 55 536,30 3 451,90
9 Kowale 4315 58 988,20 55 536,30 3 451,90
10 Lisewiec 327 31 086,78 29 212,09 1 874,69
11 Lublewo Gdańskie 1573 58 988,20 55 536,30 3 451,90
12 Łapino 636 49 314,14 46 428,35 2 885,79
13 Ostróżki 156 20 999,80 19 493,24 1 506,56
14 Otomin 971 58 988,20 55 536,30 3 451,90
15 Pręgowo 927 58 988,20 55 536,30 3 451,90
  RAZEM 16921 715 644,84 664 880,57 50 764,27

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg następującego wzoru:

F=(2+Lm/100)xKb    gdzie:                                                                                   

F  - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb'                                                         

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców           

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.                                                                                                                          

dochody bieżące (wykonanie 2018 r.): 102 739 762, 15 zł 

liczba mieszkańców gminy ustalona przez Prezesa GUS: 17 417  

Kb - kwota bazowa: 5 898, 82 zł      

Kbk - kwota bazowa dla kraju na 2018: 3 831, 28 zł