Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Zgodnie z regulacjami ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” radni, w głosowaniu tajnym, wybierają ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Rada Gminy Kolbudy przeprowadziła głosowanie tajne podczas sesji w dniu 1 października 2019 roku.

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku wybrano

  • Ewelinę Katarzynę Drejer-Wick

Na ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku zostali wybrani:

  • Elżbieta Maria Piekoś-Doroszewska                                             
  • Dorota Karolina Repeć
  • Barbara Turalska-Szczyrba                  
  • Mariola Teresa Wojciechowska      

Elżbieta Maria Piekoś-Doroszewska oraz Barbara Turalska-Sczyrba zostały wybrane na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Listę wybranych ławników, wraz z odpowiednimi dokumentami, Rada Gminy Kolbudy przekaże prezesom właściwych sądów.

Przeprowadzenie tajnego głosowania poprzedzone było przedstawieniem Radzie Gminy Kolbudy przez Zespół Opiniujący opinii o poszczególnych zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia przez nich określonych ustawą wymogów.

Ławnik – to niezawodowy członek składu orzekającego, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Ławnicy do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli stale mieszkających na danym terenie (tj. obszarze objętym właściwością danego sądu) i mających czynne prawo wyborcze.