Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Kolbudy informuje, że od 6 lutego br. rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2020. Mieszkańcy otrzymają również informacje o zmianach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas wizyt nie będą pobierane żadne opłaty. Osoby zaangażowane do dystrybucji korespondencji wyposażone będą w identyfikatory.

Decyzje na terenie Gminy Kolbudy roznosić będą Sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Kolbudy:

 • Bąkowo  - Sołtys Marzena Plichta,
 • Bielkówko - Sołtys Krzysztof Laskowski,
 • Bielkowo - Sołtys Renata Luśnia,
 • Babidół i Nowiny - Sołtys Andrzej Czubek,
 • Buszkowy - Sołtys Jerzy Stachurski,
 • Czapielsk - pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Piotr Tralewski,
 • Jankowo Gdańskie - Sołtys Lech Mikla,
 • Kolbudy - pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Marcin Lazarowski,
                 - pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Piotr Sochowski.
 • Kowale - pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Ewa Milda,
               -  pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Agata Lorrek,
 • Lisewiec - Sołtys Renata Sałek,
 • Lublewo Gdańskie  - Sołtys Dorota Repeć,
 • Łapino - pracownik Urzędu Gminy Kolbudy Piotr Sochowski,
 • Ostróżki  - Sołtys Janusz Kalkowski,
 • Otomin - Sołtys Krzysztof Jakubiszak,
 • Pręgowo - Sołtys  Marcin Dawidowski.

Wszystkie wymienione osoby posiadać będą przy sobie imienne identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Kolbudy Andrzeja Chruścickiego.

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 6 lutego do 29 lutego 2020 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Kolbudy.

Dodatkowe informacje pod nr. 58 691 05 53 lub 58 691 05 71

W myśl art. 144 §1 pkt 1 oraz §4 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.1), który stanowi cyt. „Organ podatkowy doręcza pisma: za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (…).  W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.”

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200)