W poniedziałek 9 marca o godz. 9:00 rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w gminie Kolbudy. Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje tel. (58) 691 05 89.

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  w terminie od 24 lutego do  28 lutego 2020 r.,  składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, co pozwoli dyrektorom przedszkoli i szkół ustalić faktyczną liczbę wolnych miejsc.

Dzieci te kontynuują wychowanie przedszkolne i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ - DZIECI OBWODOWE ORAZ UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DANEJ SZKOLE

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej (przy czym nie ma tutaj znaczenia czy dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły, czy nie) oraz rodzice dzieci, które pobierały wychowanie przedszkolne w innej placówce, ale zamieszkują w obwodzie danej szkoły składają w terminie od 24 lutego  do 28 lutego 2020 r. w danej szkole „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”- (zał. nr 6 do zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r.)      

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

 Obwody

L.p.

Nazwa i siedziba szkoły

Granice obwodu

Dodatkowe informacje organizacji szkoły:

a. struktura organizacyjna szkoły;

b. podporządkowane organizacyjnie szkoły filialne;

c. adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1

Szkoła Podstawowa
im. Mariusza Zaruskiego
w Kolbudach

z siedzibą w Kolbudach,

ul. Wybickiego 33,

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Babidół-Nowiny, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Łapino, Bąkowo (klasy IV-VIII), Bielkowo (klasy IV-VIII), Lublewo Gdańskie (klasy IV-VIII)

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. od klasy IV- VI oddział sportowy

c. Szkoła Podstawowa filialna w Buszkowach,           ul. Leśna Góra 7,
83-050 Kolbudy

d. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

2

Szkoła Podstawowa
im. Brunona Gregorkiewicza
w Bielkówku

z siedzibą w Bielkówku,

ul. Gregorkiewicza 11,

83-050 Kolbudy

Sołectwo Bielkówko

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

3

Szkoła Podstawowa
w Lublewie

z siedzibą w Lublewie,

ul. Szkolna 5,

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Bąkowo, Bielkowo, Lublewo Gdańskie

a. klasy I-III, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

4

Szkoła Podstawowa
w Pręgowie

z siedzibą w Pręgowie,

ul. Bukowskiego 3

83-050 Kolbudy

Sołectwa: Lisewiec, Ostróżki, Pręgowo

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

5

Szkoła Podstawowa
w Kowalach

z siedzibą w Kowalach,

ul. Apollina 7,

80-180 Gdańsk

Gmina Kolbudy: sołectwa: Kowale i Otomin.

Gmina Pruszcz Gdański: Borkowo, ulice: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Kasztanowa 75 a,75 b, 75 c, Klasyczna, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa., Żeglarska

Gmina Miasta Gdańska: Gdańsk, ulice Baśniowa, Elfów, Legendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134.

a. klasy I-VIII

b. brak szkoły filialnej

c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH,KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Gminie Kolbudy:

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Gminie Kolbudy

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. - Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. - Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. Oświadczenie o dochodzie w rodzinie kandydata do przedszkola

 

Sieć publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

  • Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy
  • Przedszkole w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 83-050 Lublewo Gdańskie
  • Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11; 83-050 Bielkówko
  • Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1, 80-180 Kowale; Plac Świętej Kingi 1, 80-180 Kowale

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

  • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24 ,83-050 Pręgowo

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbudy

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydat

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. - Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w której mieści się oddział przedszkolny

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. - Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. - Oświadczenie o dochodzie w rodzinie kandydata do oddziału przedszkolnego


Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Wybickiego 33; 83-050 Kolbudy,
  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul.  Leśna Góra 7;83-050 Buszkowy,
  • Szkoła Podstawowa w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3;83-050 Kolbudy,
  • Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 3-050 Lublewo Gdańskie
  • Szkoła Podstawowej im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy:

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2020 r. - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy

Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej 

Dokumenty należy składać w szkole obwodowej (dotyczy dzieci z obwodu) lub w przedszkolach/szkołach wszystkich wyborów (dotyczy kandydatów do przedszkola/dzieci spoza obwodu).

Załączniki:

Kalendarz rekrutacji przedszkola, oddziały przedszkolne 2020-2021

Kalendarz rekrutacji klasa I 2020-2021

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29.01.2020 roku

Uchwała XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21-02-2017 roku

Uchwała nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28-01-2020 roku