Od dnia 16 marca br. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi toczonymi za naszą wschodnią granicą będą mogli ubiegać się o nadanie numeru PESEL w trybie określonym „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Przy składaniu wniosku obywatele Ukrainy będą zobowiązani do dołączenia fotografii. Pobierane będą również odciski palców.

Zgodnie z zapisami ustawy Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Przepisy ustawy obejmują:

 • obywateli Ukrainy,
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
 • członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
 • małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego,
  którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku
  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego
  2022 r.

Przygotowano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL.

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. 
Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • złożenia wniosków o zasiłki, dodatki.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do urzędu gminy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 • ul. Staromłyńska 1, Kolbudy tel. 58 691 05 48, 58 691 05 47

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • papierowy wniosek składa się osobiście,
 • wniosek jest bezpłatny,
 • wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
 • wniosek musi być czytelnie podpisany,
 • należy posiadać ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczono granicę (dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku dzieci akt urodzenia).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • za dziecko wniosek może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę,
 • od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.

Co trzeba załączyć do wniosku

 • fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą
  wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego - art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 • podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Zdjęcie do dowodu lub paszportu – informacje

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry
 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, która ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • zdjęcie powinno być aktualne – zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

Przykłady prawidłowych zdjęć

 

Wniosek może również zawierać

 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu komórkowego;
 • zgodę na:
 1. a) wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych,
 2. b) potwierdzenie profilu zaufanego.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Co to jest profil zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Termin powszechnego uruchomienia obsługi przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL ustanowiono na dzień 16 marca br. Z uwagi na fakt, iż są to nowe rozwiązania technologiczne - a liczba osób zainteresowanych nadaniem PESEL-U duża - należy umawiać się na wizyty. Wniosek o zarejestrowanie pobytu złożyć można nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej.

Inne ważne regulacje zawarte w ustawie

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
 
źródło - https://www.gov.pl/web/mswia

Poniżej publikujemy formularze "Wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie" w języku ukraińskim i rosyjskim.

 

 PESEL - FILM INSTRUKTAŻOWY DLA OBYWATELI UKRAINY

Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.