Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Poniżej mogą Państwo sciągnąć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

document Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z załącznikami Z-1 i WLM) - od 1 maja 2020 r." (94 KB)

document Załącznik Z-1 (22 KB)

document Załącznik WLM (24 KB)