Każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Poniżej mogą Państwo ściągnąć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (99 KB)

document Załącznik Z-1 (23 KB)

document Załącznik WLM (26 KB)

document Wniosek o przyznanie „Kolbudzkiego świadczenia w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (68 KB)