W dniu 29 lipca 2015 r. Gmina Kolbudy podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 16 782,00 zł. Uzyskana dotacja wynosi 14 260 zł, czyli 84,97 % kosztów kwalifikowanych. Część dotacji w wysokości 5 874 zł pochodzi ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast druga część w wysokości 8 386 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych WFOŚiGW w Gdańsku. Pozostałe 15,03% kosztów zostało pokryte przez właścicieli nieruchomości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarka odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”, udziela za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku bezzwrotnej dotacji na usuwanie azbestu, gminom, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów azbestowych na swoim terenie oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W październiku 2013 roku firma konsultingowo – projektowa HYDROS Jacek Sawicki i Joanna Sawicka S.C. przeprowadziła inwentaryzację z której wynika, że na terenie Gminy Kolbudy znajdowało się ponad 59 tys. m2 materiałów zawierających azbest, w tym ponad 17 tys. m2 w budynkach mieszkalnych.

Na sesji Rady Gminy Kolbudy w dniu 14 marca 2007 r. została przyjęta uchwała nr IV/29/2007 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032”, który zakłada, że do 2032 roku zostaną całkowicie usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Kolbudy.

W wyniku naboru przeprowadzonego w 2015 roku zostało zakwalifikowanych do dofinansowania dwadzieścia sześć nieruchomości z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy: Ostróżki, Pręgowo, Czapielsk, Otomin, Lublewo Gdańskie, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Nowiny, Lisewiec, Bielkowo, Bielkówko. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestowych pokryć dachowych. Eternitowe pokrycia dachowe zostały zutylizowane poprzez przewiezienie ich na wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dzięki dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udało się usunąć z terenu Gminy Kolbudy w 2015 r. azbestowych pokryć dachowych, stanowiących ponad 41 ton odpadów.