W dniu 19 lipca 2013 r. Gmina Kolbudy uzyskała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolbudy – edycja 2013”. Koszt kwalifikowany wyniósł 8 060,00 zł, natomiast dotacja 8 030,00 zł, z czego 50% pochodzi ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, a 50% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Zgodnie z Programem Priorytetowym NFOŚiGW „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dotacja jest udzielana jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ramach niniejszego zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 7 zabudowań znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy. Łączna ilość usuniętego azbestu, składowanego na składowisku z odpowiednim zezwoleniem, wynosi 817 m2, co daje 11,06 Mg odpadu.