W dniu 22 sierpnia 2011 r. Gmina Kolbudy podpisała umowę dotacji udzielaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21 313,14 zł. Uzyskana dotacja wyniosła 14 919 zł, czyli 70% kosztów kwalifikowanych. Część dotacji w wysokości 7 459 zł pochodziła ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast druga część w wysokości 7 460 zł pochodziła ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych WFOŚiGW w Gdańsku. Pozostałe 30% kosztów zostało pokryte przez właścicieli nieruchomości i budżet gminy Kolbudy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarka odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest”, udziela za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku bezzwrotnej dotacji na usuwanie azbestu w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i tym gminom, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów azbestowych na swoim terenie oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2006 roku pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili inwentaryzację z której wynika, że na terenie Gminy Kolbudy znajdowało się ponad 57 tys. m2 powierzchni materiałów zawierających azbest, w tym ponad 21,5 tys. m2 w budynkach mieszkalnych. Na sesji rady Gminy Kolbudy w dniu 14 marca 2007 r. została przyjęta uchwała nr IV/29/2007 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032”, który zakłada, że do 2032 roku zostaną całkowicie usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Kolbudy.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestowych pokryć dachowych. Eternitowe pokrycia dachowe zostały zutylizowane poprzez przewiezienie ich na wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W wyniku naboru przeprowadzonego w 2010 roku zostało zakwalifikowanych do dofinansowania sześć nieruchomości z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy: Ostróżki, Pręgowo, Buszkowy, Otomin, Lublewo, Babidół.

Dzięki dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udało się usunąć z terenu Gminy Kolbudy 762 m2 azbestowych pokryć dachowych, stanowiących ponad 12 ton odpadów.