W dniu 14 września 2017 r. Gmina Kolbudy podpisała umowę dotacji udzielaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 244,88 zł. Uzyskana dotacja wynosi 10 683,66 zł, czyli 75,00 % kosztów kwalifikowanych. Uzyskana dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostałe 25,00% kosztów pokryła ze środków własnych Gmina Kolbudy, w ramach dotacji udzielonej właścicielom poszczególnych nieruchomości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, udziela za pośrednictwem WFOŚiGW w Gdańsku bezzwrotnej dotacji na usuwanie azbestu, gminom, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów azbestowych na swoim terenie oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W październiku 2013 roku firma konsultingowo – projektowa HYDROS Jacek Sawicki i Joanna Sawicka S.C. przeprowadziła inwentaryzację z której wynika, że na terenie Gminy Kolbudy znajdowało się ponad 59 tys. metrów kwadratowych powierzchni materiałów zawierających azbest, w tym ponad 17 tys. m kwadratowych w budynkach mieszkalnych.

Na sesji rady Gminy Kolbudy w dniu 14 marca 2007 r. została przyjęta uchwała nr IV/29/2007 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032”, który zakłada, że do 2032 roku zostaną całkowicie usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Kolbudy.

W wyniku naboru przeprowadzonego w 2017 roku zostało zakwalifikowanych do dofinansowania siedemnaście nieruchomości z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy: Lublewo Gdańskie, Lisewiec, Kolbudy, Bąkowo, Jankowo Gdańskie, Nowiny, Babidół, Pręgowo, Łapino.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestowych pokryć dachowych. Eternitowe pokrycia dachowe zostały zutylizowane poprzez przewiezienie ich na wyspecjalizowane składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dzięki dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udało się usunąć z terenu Gminy Kolbudy w 2017 r. azbestowych pokryć dachowych, stanowiących ponad 36,41 ton odpadów.