W 2019 roku w Gminie Kolbudy unieszkodliwiono 71 ton odpadów zawierających azbest

W listopadzie 2019 r. Gmina Kolbudy podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na realizację zadnia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbudy”

Dotacja uzyskana w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

W wyniku naboru przeprowadzonego w 2019 roku zostały zakwalifikowane do dofinansowania 23 nieruchomości z miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Kolbudy t.j.: Lublewo Gdańskie, Lisewiec, Kolbudy, Jankowo Gdańskie, Nowiny, Pręgowo, Łapino, Czapielsk,  Otomin, Bielkówko, Buszkowy.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 23 886,97 zł.

Z tego otrzymano dofinansowanie w kwocie 9 554,72 zł, stanowiące  40 % kosztów kwalifikowanych.

Środki finansowe przyznane przez WFOŚiGW w Gdańsku pochodzą
z NFOŚIGW z Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach zadania przeprowadzono demontaż, transport oraz unieszkodliwienie lub transport i unieszkodliwienie ponad 71 ton azbestowych odpadów, które zostały zutylizowane na wyspecjalizowanym  składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ilość odpadów unieszkodliwionych -  zakres prac: 

Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest -  około  9 ton,

Transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest –  ponad 63 tony,

Gmina Kolbudy posiada dokument pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów w zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2013-2032”, którego celem jest m.in. oczyszczenie gminy z wyrobów zawierających azbest oraz zapobieganie skutkom jego oddziaływania.

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.