OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007 – 2032 (aktualizacja) w roku 2020.

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza nabór wniosków na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy w roku 2020.

Podstawa  ogłoszenia:

  • Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLI/315/2014 z dnia 30.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007 – 2032 ”,
  • Uchwała Rady Gminy Kolbudy NR XIX/177/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady przydzielania i rozliczania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego poz. 2347).

Dofinansowaniem objęty jest koszt realizacji zadań z zakresu:

  1. demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
  2. transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Nie jest możliwe usuwanie wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie przez osobę fizyczną. Wykonawca realizujący zadanie musi spełniać wymogi określone w załączniku do regulaminu konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

Gmina wystąpi o środki na sfinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku nie otrzymania dofinansowania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku może wynieść do 40%.

Pozostała część kwoty dofinansowania zostanie pokryta ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu gminy, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 3 500,00 zł. Wymienione środki zostaną uruchomione z chwilą przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja zadania planowana jest na okres od sierpnia do października 2020 roku.

Wnioski należy składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Kolbudy lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Kolbudy, do dnia 9 czerwca 2020 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kolbudy. Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą do pobrania w Urzędzie Gminy Kolbudy oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl

O uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku, w przypadku braku w dokumentacji Wnioskodawca wezwany zostanie do uzupełnienia w terminie 7 dni.

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Kolbudy NR XIX/177/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady przydzielania i rozliczania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego poz. 2347).

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zostaną zawiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacje i kontakt:  Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 , pokój 218 b, tel. (58) 691 05 35,

w godz: pn. 7.30-17.00, śr. 7.30-15.30, wt. - pt. 7.30-15.00.