Informacje ogólne:

 • Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (zawiera przepisy powszechnie obowiązujące, stanowiące podstawę do wydawania decyzji, np. budowlanych).
 • Powstaje w celu ustalenia przeznaczenia terenów.
 • Z uwagi na fakt, iż plan miejscowy ma charakter realizacyjny, należy sporządzić go w skali 1:1000 a nawet 1:500 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2000 lub 1:5000 - tylko dla planów tworzonych w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy.
 • MPZP musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Organem właściwym do sporządzenia MPZP jest wójt, który odpowiada za treść projektu wobec rady gminy.
 • Wójt prowadzi całą procedurę planistyczną (jako organ występujący o uzgodnienia i opinie, wyznacza terminy, dokonuje ogłoszeń oraz rozpatruje wnioski i uwagi).
 • Koszty sporządzenia planu obciążają budżet gminy.
 • Uchwałę rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta (przed przystąpieniem wójt dokonuje analiz zasadności przystąpienia).
 • Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych.
Procedura sporządzenia planu miejscowego:
 • Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 • Organ wykonawczy - wójt, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia planu (w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty), określając formę, miejsce i terminskładania wniosków dotyczących MPZP, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
 • Wójt zawiadamia na piśmie, o podjęciu uchwały, instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu MPZP.
 • Wójt rozpatruje złożone wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu do ich składania.
 • Wójt sporządza projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Wójt opracowuje projekt MPZP uwzględniając ustalenia studium.
 • Wójt sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.
 • Wójt uzyskuje opinie od:
  • Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o projekcie MPZP,
  • wójtów, burmistrzów lub prezydentów gmin sąsied-nich o projekcie MPZP,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) o projekcie planu.
 • Organ wykonawczy uzgadnia projekt MPZP z organami uzgadniającymi.
 • Wójt uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • Wójt wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
 • Organ wykonawczy ogłasza o wyłożeniu projektu MPZP do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.
 • Wójt wykłada projekt MPZP na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
 • Wójt wyznacza termin (nie krótszy niż 14 dni), w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne mogą wnosić uwagi dotyczące projektu MPZP (przekroczenie terminu do składania wniosków i uwag powoduje pozostawienie ich bez rozpatrzenia)
 • Rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu do ich składania oraz może wprowadzić zmiany do projektu planu wynikające z rozpatrzenia uwag,
 • Przedstawia radzie gminy projekt MPZP wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 • Plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu zgodność ze studium, rozstrzygając jednocześnie o:
  • sposobie rozpatrzenia uwag do proj. MPZP,
  • sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (część tekstowa stanowi treść planu, część grafi czna i rozstrzygnięcia - stanowią załączniki do uchwały o MPZP).
 • Wójt gminy przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu MPZP wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
 • Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, więc jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym, a wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 • Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej.