• Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest gospodarowania przestrzenią na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
  • lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym) określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami - np. inwestycje liniowe związane z przesyłaniem energii, gazu, urządzenia do zaopatrywania ludności w wodę, gromadzenia i przesyłania ścieków, itp.);
  • sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 • Zgodnie z Ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (weszła w życie 15.11.2008r.), dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi integralną część wniosku.
 • Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby urbanistów lub architektów.
 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;.
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 • W toku postępowania administracyjnego Wójt uzyskuje uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy od organów uzgadniających (wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 • Po uzyskaniu uzgodnień Wójt wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla wnioskowanej nieruchomości, która stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla postępowań obejmujących teren dla których sporządzany jest plan miejscowy.
 • W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana, jeżeli wnioskodawca o przeniesienie przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
 • Wzór wniosku decyzji o warunkach zabudowy wraz z opisem niezbędnych załączników, spełniających wymogi formalne zamieszczony jest na stronie internetowej www.kolbudy.pl