Podatek od nieruchomości

Lp.

Przedmiot podatku

Stawka podatku od nieruchomości

 

1.

Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,65 zł

 

2.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

21,00 zł

 

3.

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,00 zł

 

4.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,70 zł

 

5.

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,00 zł

 

6.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni

0,80 zł

 

7.

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni

 

0,40 zł

 

8.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 

 

4,00 zł

9.

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

1,50 zł

10. 

budowle

2%

Podatek od środków transportowych

Lp.

Rodzaj środka transportowego

Kwota podatku

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
(o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 624 zł

powyżej 9 ton – 828 zł

2.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

3.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

960,00 zł

4.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa
w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

5.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

552,00 zł

6.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
(o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

7.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

mniejszej niż 22 miejsca - 660 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1104zł


Opłaty targowe 

Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 35,00 zł
z samochodu osobowego 20,00 zł
z wozu konnego 10,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0 mb do 0,5 mb 5,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0,51 mb do 5 mb 10,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 5,01 mb do 9 mb 15,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 9,01 mb do 10 mb 20,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 10,01 mb i powyżej 20,00 zł + 5,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej
pod pojęciem powierzchni handlowej rozumieć należy:
» długość rozstawionego namiotu, w którym prowadzony jest handel;
» w przypadku handlu poza namiotem - długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru;
» w przypadku handlu pod namiotem i poza jego obrębem - długość namiotu i długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru.
3. wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 758,47 zł

 

Uchwały i formularze podatkowe - do pobrania

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r.

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2016 r.

Podatki 2016 - uchwały