Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,50 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 14,50 zł
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,00 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 6,90 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,78 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,30 zł
7. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 4,50 zł
8. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,62 zł
9. grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,25 zł
10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 3,30 zł
11. budowle 2%Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

  • grunty, budynki i budowle oraz części budynków i budowli, na terenie których wykonywana jest podstawowa działalność zakładów i jednostek budżetowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kolbudy oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, mających siedzibę na terenie gminy;
  • grunty, budynki i budowle gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest przez osoby ze stałym miejscem pobytu w Gminie Kolbudy, działalność w postaci wynajmowania pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;
  • grunty, budynki i budowle oraz części budynków i budowli, zajęte na potrzeby świadczenia usług medycznych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy.

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 3,5 tony i poniżej 12 ton od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320,00 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620,00 zł
powyżej 9 ton - 820,00 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 950,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 550,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
ściągnij szegółowy wykaz
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 650,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100,00 zł

 

Inne opłaty lokalne i podatki

I Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 30,00 zł
z samochodu osobowego 20,00 zł
z wozu konnego 8,00 zł
2. za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska (nie więcej niż 579,32 zł dziennie) 5,00 zł
3. maksymalna dzienna opłata targowa za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego 579,32 złII Opłata miejscowa stawka
1. dla osób w wieku od 18 do 60 lat 1,60 zł
2. dla pozostałych osób 1,10 złIII Opłata administracyjna stawka
1. opłata za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: o terenie rolnym 35,00 zł
o terenie budowlanym 192,00 zł
2. sporządzenie testamentu lub innego dokumentu spadkowego 75,00 złIV Podatek od psa stawka
1. Wysokość podatku od posiadania psa

• podatek jest płatny w terminie do dnia 15 marca albo do dnia 15 - go miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.
30,00 zł

 

Czynsze za grunty i użytkowe lokale komunalne

I Nieruchomości, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. grunty na cele rolnicze - za 1 ha, rocznie 90,00 zł
2. ogródki działkowe - za 1 m2, rocznie 0,24 zł
3. działki rekreacyjne - za 1 m2, rocznie 0,85 zł
4. grunty na działalność gospodarczą, inną niż rolnicza - za 1 m2, miesięcznie 0,72 zł
5. grunty na działalność handlową - za 1 m2, miesięcznie 4,50 złII Lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy, przeznaczone na działalność gospodarczą - za 1 m2, miesięcznie

5,50 zł

 

archive Uchwała określająca wysokość podatków i opłat lokalnych (10 KB)