Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,55 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,50 zł
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,31 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 8,08 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,11 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,11 zł
7. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 6,11 zł
8. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,66 zł
9. grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,30 zł
10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,58 zł
11. budowle 2%Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

  • grunty, budynki oraz części budynków, zajęte na potrzeby świadczenia usług medycznych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, mające siedzibę na terenie Gminy Kolbudy;
  • budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury.

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 3,5 tony i poniżej 12 ton od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł
powyżej 9 ton - 820 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 950,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 550,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł

 

Inne opłaty lokalne i podatki

I Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 31,50 zł
z samochodu osobowego 21,00 zł
z wozu konnego 8,50 zł
2. za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska (nie więcej niż 612,81 zł dziennie) 5,30 zł
3. maksymalna dzienna opłata targowa za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego 612,81 złII Opłata miejscowa stawka
1. dla osób w wieku od 18 do 60 lat 1,68 zł
2. dla pozostałych osób 1,20 złIII Opłata administracyjna stawka
1. za czynności urzędowe, polegające na wydaniu wypisy ze studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 195,00 zł
2. za wyrysy ze studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 50,00 złIV Podatek od psa stawka
1. Wysokość podatku od posiadania psa

• podatek jest płatny w terminie do dnia 15 marca albo do dnia 15-go miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.
31,50 zł od jednego psa

Czynsze za grunty i użytkowe lokale komunalne

I Nieruchomości, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. grunty na cele rolnicze - za 1 ha, rocznie 90,00 zł
2. ogródki działkowe - za 1 m2, rocznie 0,26 zł
3. działki rekreacyjne - za 1 m2, rocznie 0,95 zł
4. grunty na działalność gospodarczą, inną niż rolnicza - za 1 m2, miesięcznie 0,79 zł
5. grunty na działalność handlową - za 1 m2, miesięcznie 5,00 złII Lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy, przeznaczone na działalność gospodarczą - za 1 m2, miesięcznie 6,00 zł

 

folder Ściągnij uchwały podatkowe 2006 r.