Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,60 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,50 zł
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,50 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 8,50 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,64 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,20 zł
7. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 6,20 zł
8. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,70 zł
9. grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,30 zł
10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,60 zł
11. budowle 2%

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł
powyżej 9 ton - 820 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 950,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 550,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł

 

Inne opłaty lokalne i podatki

I Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 30,00 zł
z samochodu osobowego 21,00 zł
z wozu konnego 9,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel: zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do 3 m2 5,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni od 3 m2 do 10 m2 15,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni powyżej 10 m2 30,00 zł
3. maksymalna dzienna opłata targowa za zajęcie powierzchni targowiska lub innego miejsca handlowego 658,49 złII Podatek od psa stawka
1. Wysokość podatku od posiadania psa

• opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku;
• w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty;
• obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
32,00 zł od jednego psa

 

Czynsze za grunty i użytkowe lokale komunalne

I Nieruchomości, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. grunty na cele rolnicze - za 1 ha, rocznie 90,00 zł
2. ogródki działkowe - za 1 m2, rocznie 0,29 zł
3. działki rekreacyjne - za 1 m2, rocznie 1,04 zł
4. grunty na działalność gospodarczą, inną niż rolnicza - za 1 m2, miesięcznie 0,88 zł
5. grunty na działalność handlową - za 1 m2, miesięcznie 5,45 złII Lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy stawka czynszu
1. lokale użytkowe, będące własnością Gminy Kolbudy, przeznaczone na działalność gospodarczą - za 1 m2, miesięcznie 6,55 zł

 

folder Ściągnij uchwały podatkowe 2009 r.