Podatek od nieruchomości

lp. rodzaj nieruchomości stawka podatku
1. budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 0,60 zł
2. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,00 zł
3. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,50 zł
4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej 9,00 zł
5. domki letniskowe - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,20 zł
6. garaże - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,20 zł
7. budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej 6,20 zł
8. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,73 zł
9. grunty pozostałe,w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,33 zł
10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,80 zł
11. budowle 2%

 

Rada Gminy Kolbudy uchwałą nr XXXII/258/2009,z dnia 01.12.2009 r. uchwaliła stawki podatku od nieruchomości mające obowiązywać na terenie gminy w 2010 r. W przygotowanej uchwale w kategorii budynków mieszkalnych omyłkowo odniesiono się do stawki właściwej dla innej kategorii przedmiotu opodatkowania, i uchwalono ją w wysokości 0,70 zł/m2 rocznie. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uznając, że nie mieści się ona w przedziale kwotowym właściwym dla kategorii, o której mowa wyżej, uchwałą nr 370/g230/P/09 z dnia 17 grudnia 2009 r., orzekła nieważność tak ustalonej stawki podatku od budynków mieszkalnych lub ich części, a zatem zgodnie z treścią art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm) w przypadku nieuchwalenia którejś ze stawek podatku od nieruchomości, stosuje się stawkę obowiązującą w roku poprzedzającym rok podatkowy. Zgodnie zatem z powyższą regulacją podatek od nieruchomości w zakresie budynków mieszkalnych lub ich części, obowiązujący w roku 2010 obliczany będzie według stawki 0,60 zł/m2 rocznie.
Za wszelkie niedogodności, wynikające z powyższej sytuacji serdecznie przepraszamy.

 

Podatek od środków transportowych

lp. rodzaj środka transportowego stawka podatku
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 320 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 620 zł
powyżej 9 ton - 820 zł
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 950,00 zł
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 550,00 zł
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej
7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 650 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100 zł

 

Inne opłaty lokalne

Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 30,00 zł
z samochodu osobowego 21,00 zł
z wozu konnego 9,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): zajęcie na potrzeby handlu powierzchni do 2 m2 5,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni od 2 m2 do 10 m2 15,00 zł
zajęcie na potrzeby handlu powierzchni powyżej 10 m2 30,00 zł
3. wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 681,54 zł

 

folder Ściągnij uchwały podatkowe 2010 r.