Podatek od nieruchomości

Lp.

Przedmiot podatku

Stawka podatku od nieruchomości

 

1.

Budynki mieszkalne lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,65 zł

 

2.

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

21,00 zł

 

3.

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,00 zł

 

4.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,70 zł

 

5.

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,00 zł

 

6.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni

0,80 zł

 

7.

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni

 

0,40 zł

 

8.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 

 

4,00 zł

9.

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

1,50 zł

10. 

budowle

2%

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek rolny i leśny

- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt., stawki podatku rolnego na 2021 r. wynoszą zatem:

a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 146,375 zł

 

  1. b) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 292,75 zł

- średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m3., stawka podatku leśnego wynosi zatem:

  1. a) od 1 ha lasów - 43,3048 zł;
    b) dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka powyższa ulega obniżeniu o 50%.

 

Opłaty prolongacyjne

Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej

 

Opłaty targowe

 Opłata targowa w 2021r. nie będzie pobierana w związku  z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Podatek od środków transportowych

Lp.

Rodzaj środka transportowego

Kwota podatku

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
(o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 624 zł

powyżej 9 ton – 828 zł

2.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

3.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

960,00 zł

4.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa
w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

5.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

552,00 zł

6.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
(o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

7.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

mniejszej niż 22 miejsca - 660 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1104zł

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych

 

Koronawirus – pomoc dla przedsiębiorców

→ Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

→ Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Uchwały i formularze podatkowe - do pobrania

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie opłaty targowej

Uchwała w sprawie podatku od środków transportu

Uchwała w sprawie wzoru formularza podatkowego DR-1, obowiązującego na terenie Gminy Kolbudy