Rada Gminy Kolbudy nie obniżała ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:


- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt., stawki podatku rolnego na 2021 r. wynoszą zatem:

a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 146,375 zł

 

  1. b) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 292,75 zł

- średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m3., stawka podatku leśnego wynosi zatem:

  1. a) od 1 ha lasów - 43,3048 zł;
    b) dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka powyższa ulega obniżeniu o 50%.