Wizja

Z każdego źródła zbieranych informacji przy opracowywaniu projektu Strategii uzyskano podobne wytyczne odnośnie waloryzacji celów rozwojowych gminy. Jako najważniejsze podawano problemy związane z:

  • szeroko pojętą komunikacją i integracją
  • wykorzystaniem walorów położenia i zasobów gminy (w tym przyrody i dziedzictwa kulturowego)
  • narastający problem rozdrabniania i zabudowywania terenów gminy
  • rozwojem i edukacją mieszkańców
  • zaspokajaniem innych, wyżej niewymienionych, bieżących potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców

W związku z powyższym sformułowano następującą wizję przyszłego rozwoju gminy:

KOLBUDY TO GMINA WYKORZYSTUJĄCA ZALETY SWOJEGO POŁOŻENIA NA STYKU SILNIE ZURBANIZOWANEGO TRÓJMIASTA ORAZ PIĘKNYCH KRAJOBRAZÓW KASZUB, NALEŻYCIE INTEGRUJĄCA JE ZE SOBĄ ORAZ CHRONIĄCA SWOICH MIESZKAŃCÓW PRZED WYNIKAJĄCYMI Z TEGO ZAGROŻENIAMI I ZASPOKAJAJĄCA ICH POTRZEBY.

Cele rozwoju gminy

Cel strategiczny

Kontynuując dotychczasową Strategię Rozwoju oraz uznając jej zapisy w dalszym ciągu za aktualne nadrzędny cel strategiczny, który stanowi misję gminy, pozostawia się bez zmian, a jego obecną treść sformułowano następująco:

Nadrzędnym celem strategicznym rozwoju gminy jest dalsza poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania przedsiębiorstw przy zachowaniu zalet położenia względem Trójmiasta, walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczasowej różnorodności gospodarczej i kulturowej.

Podrzędne cele strategiczne stanowią rozłożenie celu nadrzędnego (misji gminy) na jej części składowe - cele operacyjne. 

Cele operacyjne

Cel strategiczny wiąże się z szeregiem zagrożeń i potencjalnymi konfliktami. Niezwykle trudnym procesem jest rozwój funkcji mieszkaniowej i gospodarki gminy przy jednoczesnym niezbędnym dla zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego ograniczeniu ekspansji terenowej i ich intensywności na terenach już na te cele zagospodarowanych. W kilkutysięcznej historii ludzkości wielokrotnie wielcy naszego świata wskazywali, że odległe i trudne do osiągnięcia cele należy zdobywać po kroku. Cele operacyjne stanowią listę niezbędnych kroków, które należy przedsięwziąć, aby dojść do celu.

W związku z tym cel strategiczny podzielony został na poszczególne cele operacyjne, a te pogrupowane zostały w następujące grupy:

  1. Gmina dostępna i bezpieczna
  2. Gmina zrównoważonego rozwoju
  3. Zdrowa i wykształcona gmina
  4. Gmina zintegrowana
  5. Gmina przedsiębiorcza

Przy tak brzmiących wizji rozwoju gminy oraz celu strategicznym, wyznaczono następujące cele operacyjne:

 

Przyjęta numeracja (1, 2, 3, 4 i 5) jest jednoczesną waloryzacją wagi danych celów na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wszelkie możliwe środki znajdujące się w dyspozycji gminy powinny być przeznaczane, a kolejno programy opracowywane według takiego ich uporządkowania. Kolejność taka została ustalona na podstawie zgłaszanych na spotkaniach wniosków, poruszanych problemów, wykonanych badań społecznych oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji Gminy Kolbudy nazwanej Punktem A i szerzej opisanej w Raportach zawartych w załącznikach do niniejszej Strategii.

Za najskuteczniejsze metody realizacji celów operacyjnych należy uznać takie, gdzie realizując jedne ze wskazanych celów uzyskuje się równolegle przynajmniej nieznaczną poprawę sytuacji w dziedzinie objętej innym celem. Realizacja jednego celu nie wyklucza jednoczesnej realizacji innego.

Powyższa lista nie jest zbiorem zamkniętym i dopuszczalne jest wyłonienie innych celów operacyjnych, o ile wykazany zostanie ich bezpośredni związek z realizacją nadrzędnego celu strategicznego. Zakłada się jednak, że pierwszeństwo realizacji zawsze powinny mieć wyżej wymienione cele operacyjne, a wyjątkiem od tego mogą być tylko zadania wyznaczone przez administrację wyższego szczebla, wynikające z potrzeb przeciwdziałania zjawiskom katastrofalnym lub zaradzaniem ich skutków.