Prace, które doprowadziły do sporządzenia niniejszego dokumentu przebiegały w następujących etapach:

  1. Sporządzenie w ramach prac nad "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy" Raportu o Stanie Gminy 1998 r. Raport ten stanowi analityczną podstawę eksperckiej diagnozy stanu gminy oraz scenariuszy rozwoju.
  2. Prezentacja Radzie Gminy Kolbudy w dniu 28 stycznia 1999 r. koncepcji prac nad strategią rozwoju Gminy.
  3. Sporządzenie przez zespół REGIS CONSULTING Gdynia diagnozy eksperckiej stanu gminy oraz hipotezy problemów rozwojowych.
  4. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Kolbudy w dniu 9 marca 1999 r. poświęcone głównym problemom rozwojowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz kilkudziesięciu mieszkańców reprezentujących różne środowiska społeczne, zawodowe oraz różne miejscowości.
  5. Seminarium z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego Kolbud w dniu 14 kwietnia 1999 r. Spotkanie, w którym wzięło udział kilkanaście osób, poświęcone było głównym problemom rozwojowym Gminy oraz scenariuszom rozwoju.
  6. Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców w dniu 22 kwietnia 1999 r., na którym przekazano materiał do dyskusji, w tym scenariusze rozwoju.
  7. Seminarium z przedstawicielami przedsiębiorców w dniu 13 maja 1999 r., na którym przedyskutowano scenariusze rozwoju, dokonano diagnozy metodą SWOT oraz nakreślono wstępną wizję jej rozwoju.