Szanse rozwojowe Kolbudy integralnym obszarem aglomeracji Trójmiasta. Gmina pełni pięć funkcji: rekreacyjną, mieszkaniową, produkcyjną, usługową i rolniczą, które pozostają w dynamicznej równowadze.
Zagrożenia rozwojowe Wobec zakładanej wielofunkcyjności Gminy znaczne ryzyko konfliktów środowiskowych i przestrzennych. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wymaga twardej polityki przestrzennej, która jest politycznie trudna do przeprowadzenia i słabo akceptowana społecznie. W wypadku niepowodzenia grozi utrata atrakcyjności dla poszczególnych funkcji i w efekcie zachwianie równowagi pomiędzy nimi.
Liczba ludności Sterowanie napływem ludności z zewnątrz.
2005 r. - 10 tys. osób
2010 r. - 13 tys. osób
maksymalnie - 20 tys. osób
Struktura ludności Powolne zahamowanie procesu starzenia się ludności.
Środowisko przyrodnicze Polepszenie stanu środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych. Miejscowy i okresowy wzrost uciążliwości i obciążeń ze strony motoryzacji i ubocznych efektów konsumpcji (odpady). Możliwe konflikty sąsiedzkie na tle zakłóceń spokoju i uciążliwości.
Rolnictwo Powolne zmniejszanie areału gruntów rolnych, produkcji, dochodów i liczby miejsc pracy. Rozproszone parcelacje i "odrolnienia" gruntów głównie na funkcje rekreacyjne. Większość gospodarstw może przetrwać dzięki podjęciu produkcji tzw. zdrowej żywności i działalności usługowej dla rekreantów (agroturystyka, hotelarstwo, gastronomia).
Problemy społeczne Możliwy wzrost przestępczości "rekreacyjnej".
Dochody mieszkańców Znaczny wzrost.
Finanse lokalne Dzięki wysokim przychodom z podatków brak problemów finansowych.
Problemy komunikacyjne Na obecnym poziomie, następnie narastające. Szczególnie uciążliwe może być nakładanie się ruchu weekendowego, towarowego i dojazdów do pracy.