W czasie dyskusji społecznej sformułowana została wstępna wizja Gminy Kolbudy w roku 2010. Jest ona zgodna ze scenariuszem tęczowym. Zakłada się, iż znaczną część dochodów Gmina będzie przeznaczać na dalsze inwestycje. Nieuniknionym stanie się fakt dalszej integracji z Trójmiastem jako jego rekreacyjne i częściowo mieszkaniowe zaplecze. Liczba miejsc pracy na terenie Gminy wzrośnie do 5000. Zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe Kolbud stanowić będą istotny element kompleksu gospodarczego aglomeracji Trójmiasta. Zakłada się, iż rolnictwo stanowić będzie nadal ok. 20% gospodarczego potencjału Gminy, głównie jednak poprzez agroturyzm i produkcję tzw. zdrowej żywności na lokalny rynek. Powstanie prawdopodobnie duży ośrodek rekreacyjno-sportowy, nastawiony na masową obsługę klientów z Trójmiasta. Równocześnie jednak większość obszaru Gminy zachowa charakter wiejski, leśny i pojezierny.

Gmina Kolbudy roku 2010 nie będzie tak rozwarstwiona społecznie jak obecnie i będzie dominować klasa średnia. Zostaną usunięte obszary niedostatku wynikające z niedbalstwa i niezaradności. Gmina będzie w stanie zadbać o mieszkańców, którzy sami nie dają sobie rady w nowej rzeczywistości. Większy nacisk położy się na edukacje młodego pokolenia. Również oferta kulturalna i sportowa dla młodzieży będzie bogatsza niż w chwili obecnej. Dążyć się będzie do modelu społeczeństwa uczestniczącego. Poprawi się również stan bezpieczeństwa.