Nadrzędnym strategicznym celem rozwoju Gminy Kolbudy jest dalsza poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania przedsiębiorstw. Należy przy tym zachować zalety położenia względem Trójmiasta, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz wykorzystać dotychczasową różnorodność gospodarczą i kulturową. Kolbudy dążą do zrównoważonego i trwałego rozwoju funkcji rekreacyjnej, mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej przy zachowaniu wiejskiego charakteru Gminy.

Cel nadrzędny podlega konkretyzacji poprzez cele szczegółowe, które przedstawiono niżej. Wywodzą one się z diagnozy potencjału i problemów rozwojowych Gminy. Są to cele infrastrukturalne, społeczne, przestrzenne, ekologiczne i gospodarcze. Niestety, w warunkach Kolbud część z tych celów jest ze sobą sprzeczna, co wymaga trudnych wyborów politycznych.

8.1 Cele infrastrukturalne

 1. Objęcie całego obszaru Gminy systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.
 2. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drodze 221.
 3. Modernizacja, usprawnienie i rozbudowa sieci drogowej.

8.2 Cele społeczne

 1. Poprawa obsługi mieszkańców w sferze ochrony kultury, edukacji i rekreacji. Poprawa warunków zamieszkania.
 2. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej.
 3. Poprawa poczucia bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego.
 4. Wspieranie placówek opieki społecznej.

8.3 Cele przestrzenne

 1. Zahamowanie powstającego chaosu przestrzennego w Gminie poprzez preferowanie zorganizowanej działalności planistycznej.
 2. Wyznaczenie obszarów lokalizacji działalności produkcyjnych i usługowych, w tym handlowych i logistycznych wielkiej skali.
 3. Wyznaczenie lokalizacji dużego ośrodka rekreacyjno-sportowego.
 4. Wyznaczenie obszarów lokalizacji funkcji mieszkaniowo - usługowej (Kowale, Jankowo, Lublewo, Kolbudy).

8.4 Cele ekologiczne

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obszarów prawnie chronionych.
 2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy.

8.5 Cele gospodarcze

 1. Zachowanie konkurencyjności i dynamiki kompleksu gospodarczego Kolbud.
 2. Przyciągnięcie nowych inwestorów do Kolbud, w tym wielkiego centrum logistycznego lub handlowego.
 3. Utrzymanie wysokich dochodów budżetowych gminy.
 4. Zapewnienie w miarę możliwości pełnego zatrudnienia.
 5. Podniesienie dochodów mieszkańców.