Określenie szczegółowych celów strategicznych kończy fazę prac nad strategią rozwoju Gminy. Cele realizuje się poprzez podejmowanie konkretnych projektów i programów rozwojowych. Programy to przedsięwzięcia o charakterze ciągłym i raczej długotrwałe, projekty to przedsięwzięcia jednorazowe o określonym początku i końcu. Stanowią one drogi prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych. Wymagają zabiegów organizacyjnych, decyzji administracyjnych, mobilizacji społecznej, czasem powołania nowych instytucji, ale przede wszystkim wydatków środków budżetowych i pozabudżetowych. Szczegółowe cele strategiczne Gminy Kolbudy określone zostaną na etapie definiowania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy, stanowić będą propozycje programów i projektów rozwojowych umożliwiających ich osiągnięcie.