W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr IR.271.5.2021