W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy IR.271.7.2021 - I część zamówienia na Przygotowanie i wydanie posiłków w placówkach oświatowych w Gminie Kolbudy