W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy IR.271.6.2021- części I-IV - Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2021/2022