W załączeniu zamieszczamy wstępną ocenę ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający podjął decyzje o przeprowadzeniu negocjacji.

Do wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu zostanie wysłane zaproszenie do negocjacji, a po ich zakończeniu do złożenia oferty dodatkowej. Przedmiotowa informacja dostępna jest również na stronie prowadzonego postępowania na platformie e-zamowienia.