„Szanowni Wykonawcy,

Gmina Kolbudy jako Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 287 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonała zestawienia ofert wstępnych w przedmiotowym postępowaniu oraz podjęła decyzję o przeprowadzeniu negocjacji. Zamawiający informuje również, że do Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu odrębnym pismem zostanie skierowane zaproszenie do negocjacji. Zamawiający przypomina jednocześnie, że przedmiotowe postępowanie w całości prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia (gdzie udostępniona jest również dokumentacja postępowania).”