postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Kolbudy, numer sprawy: ZP.271.8.2017

 

 

 

Załączniki:

informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku postępowania

ogloszenie wycieczki.pdf

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_popr.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał_4_wzor_umowy_2.pdf

załącznik 4 wzór umowy

zał_nr_5_do_SIWZ.pdf

załącznik 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zbiorcze zestawienie ofert.pdf

informacja z otwarcia ofert