Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO na 

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla placówek oświatowych w gminie Kolbudy, numer postępowania: IR. 271.10.2020

 

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 29.07.2020R. Szczegóły w załączniku