Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 718595e4-96b6-4f53-b157-8e0b302204ec

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP dokonuje się zmiany w części dotyczącej załącznika do SWZ-umowy dodając w par. 8 punkt 2.21. Zgodnie z art. 137 ust. 6 PZP z uwagi na to, że zmiana ta nie jest istotna i nie wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się i przygotowanie oferty, nie prowadząca do zmiany ogłoszenia nie przedłużono terminu składania ofert. W załączeniu ujednolicony SWZ z załącznikami.

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 375.000 zł (10.02.2022r. godz. 10.10)