Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego nr PR.271.10.20222 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum Wsparcia Rodziny i Ośrodka Zdrowia w Kolbudach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP Pobierz

Zmiana ogłoszenia w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 2fc2b6e2-266e-47a4-98c4-17ee1039cae7

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Na podstawie art. 284 ust. 3 PZP przedłuża się termin składania ofert do dnia 15.04.2022r. godz. 10.00

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 180.000 zł (15.04.2022r. godz. 10.15)