Treść ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 2a55ce31-2bd6-4e8b-88b5-4e82129b00f5

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 4.900.000 zł (27.04.2022r. godz. 10.05)